“Engelli Bireylerin Profesyonel Sanatsal Faaliyetlerle Sosyalleştirilmesi” Socializations of Disabled Individuals with Professional Artistic Activities (SODART) projesi 2016-1-TR01-KA202-
034531 referans numaralı başarıyla tamamlanmış bir Erasmus + projesidir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sosyalleştirilmesini hedeflenmiş olan proje altı farklı ülkede uygulanmıştır.

Öğrenme güçlükleri, kişinin sözlü veya yazılı dili anlama veya kullanma, matematiksel hesaplamalar yapma, hareketleri koordine etme, iletişim kurma gibi becerileri etkileyen bozukluklardır. Öğrenme güçlükleri okul, iş, günlük rutinler, aile ilişkileri ve hatta bazen arkadaşlıklar gibi bir kişinin varoluşunun birçok bölümünü, yaşam boyu etkileyen koşullar olabilir. Ayrıca öğrenme
güçlükleri, kişinin gördüklerini ve duyduklarını yorumlama veya beynin farklı bölümlerinden gelen bilgileri birbirine bağlama yeteneğini önemli derecede etkiler. Bu sınırlamalar, sözlü – yazılı dil,
koordinasyon, özdenetim veya dikkat ile ilgili belirli zorluklar olarak ortaya çıkabilir.

Projenin amacı, disleksi, disgrafi, diskalkuli, düşük benlik saygısı vb. öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için uygun ve eşit fırsatlar geliştirerek öğrencilerin günlük yaşam becerilerini iyileştirmek
ve belirlenen sanatsal ve sportif faaliyetler aracılığı ile sosyalleşmelerini sağlamaktır. Proje dahilinde, öğrencilerin ve öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amaçlı faaliyetler planlanmış olup, proje ortakları ve diğer paydaşlar aracılığı ile özel eğitim ihtiyaçlı öğrencilerin öğretim ve eğitim kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir.

Proje sonucunda ortak kurumlar tarafından iyi örnekler e-kitabı oluşturulmuştur. Aynı zamanda projenin daha fazla kişi kurum ve kuruluşlara ulaştırmak amacıyla “Değişen Beynim” adlı bir seminer düzenlenmiş, Erasmus Days faaliyetlerine ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen DEOR (Dissemination and Exploitation of Results) Çalıştayına katılım sağlanmıştır. Proje gerek şehrimizde ve ülkemizde gerekse paydaş ülkelerde engelli bireylere karşı farkındalık yaratması bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Engelli Bireyler, Sanatsal Faaliyet, Erasmus, Proje