Dünyada en hızlı gelişen sektörlerden birisi de turizmdir. Teknolojik gelişmeler, hayat standartlarının iyileşmesi, ulaşım imkanları turizmin gelişmesine ve alternatif turizm
çeşitlerinin çıkmasına yardımcı olmuştur. Kültür turizmi bu bağlamda önemli bir turizm çeşididir. İnsanların kendi kültürlerini ya da başka kültürleri, kültürel miraslarını, kültürel
ve tarihsel değerlerini ziyareti ile kültür turizmi başlamış ve önem kazanmıştır. Kültür turizminin başlaması ile kültürel değerlerin ve tarihi yapıların ziyaretler sonucunda tahribatı
da ortaya çıkmıştır. Bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkacak olumsuzlukları en aza indirmek ülkelerin en temel isteğidir. Sürdürülebilirlik anlayışının ortaya çıkması ile değerlerin
gelecek nesillere aktarılması münkün olmuştur. Ülkemiz tarihi ve kültürel değerler bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olmasına rağmen bu değerleri yeterince kullanamamaktadır. Çok sayıda antik kentin ve sit alanının olması ülkemizin gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra iç turizm ve dış turizmde tanınmasını kolaylaştıracaktır.

Bu çalışmada antik kentlerin sürdürülebilir kültür turizmi açısından önemi üzerine bir değerlendirme yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Çalışma sahası olarak Aizanoi Antik Kenti seçilmiştir. Kent Kütahya ili Çavdarhisar ilçesinde yer almaktadır. 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici listesine alınan, Aizanoi Antik Kenti Kütahya ili Çavdarhisar ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Antik kentin geçmişi M.Ö. 3000 li yıllara dayanmaktadır. Aizanoi, Zeus Tapınağı, Stadyum-Tiyatro kompleksi ve Macellum ile Roma döneminin en önemli kentlerinden biridir. Kentte bulunan Zeus Tapınağı dünyanın en iyi korunmuş tapınakları arasında yer almaktadır. Ayrıca ilk ticaret borsasının burada kurulması, dünyanın en eski alışveriş merkezini içinde barındırması kültür turizmi açısından önem arz etmektedir.Bu çalışma bilimsel araştırma yöntemlerinde en çok kullanılan nitel araştırma yöntemine göre yapılmış olup saha çalışmalarıyla desteklenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda Aizanoi Antik Kent ve çevresinin sürdürülebilir kültür turizmi açısından önemli olduğu görülmüştür. Yörenin yeterli tanıtımın yapılması, gerekli alt yapı ve üst yapı
çalışmalarının tamamlanması,turizm firmalarının desteği yerel yönetimlerin ve paydaşların katkısı ile bilinirliğinin artacağı, bununla birlikte ekonomik açıdan yöreye fayda sağlayacağı
düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Aizanoi, Çavdarhisar, Antik Kent,Kültür Turizmi,Sürdürülebilir Turizm.

Abdurrahman DİNÇ *,

Serap ARI **

İlgili Makale: