Orman Köylerinin Ekoturizm Potansiyelinin İncelenmesi Karabük/Hacılarobası Örneği

Turizm ile ilgili meydana gelen gelişmeler, insanların beklentilerini ve yaşam biçimlerini etkilemiştir. Refah seviyesinin yükselmesi ile insanların turizm anlayışı değişmeye başlamış ve bu değişimle birlikte yeni bir turizm anlayışı olarak ekoturizm ön plana çıkmıştır. Ekoturizm; çevreyi ve doğayı korumayı temel alan, kırsal kesimdeki yerel halkın kültürünü, gelenek – göreneklerini ve yaşam biçimini öğrenmeyi sağlayan ve […]

Akseki Sarıhacılar Köyü’nün Ekoturizm Potansiyelinde

Ekoturizm ile ilgili pek çok tanım yapılmış olmakla birlikte en çok kabul gören tanımı “yeryüzünün doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alan, bunun yanı sıra yerel halkların ekonomik kalkınmasına destek olurken, sosyal ve bütünlüklerini koruyup gözeten bir yaklaşım ve tavırdır”. Sürdürülebilirlik ise “bugünkü neslin gereksinmelerini, gelecek nesillerin kendi gereksinmelerini karşılama haklarını koruyarak sağlamak” olarak tanımlanmaktadır. Bu […]

Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Astro-Turizm ve Konya İlinin AstroTurizm Potansiyeli

Her geçen gün önemi daha çok artan turizm sektörü ülkeler için önemli bir ekonomik kaynak olarak nitelendirilmektedir. Son dönemlerde turistlerin değişen beklentileri ve istekleri doğrultusunda alternatif turizm alanları daha çok önem arz etmektedir. Bu doğrultuda turizm ürünlerinin devamlılığı, insanların ihtiyaçları ile beklentilerinde yaşanan değişim ve sürdürülebilir turizm için bir ülkenin veya bir şehrin kimliğini yansıtan […]

Çevrimdışı Tatil: Dijital Detoks İçin Ekoturizm

Turizm endüstrisi teknolojinin uygulanıp hızla benimsendiği bir laboratuvar gibidir. Bundan dolayı birinci endüstri devriminin hızlandırdığı turizm endüstrisini günümüzde içinde olduğumuz dördüncü endüstri devrimi şekillendirmeye devam etmektedir. Fakat, aşırı teknoloji kullanımı bireylerde stres, depresyon, uykusuzluk gibi sorunlar yaratmaktadır. Dolayısıyla, günümüzde insanoğlunun her zaman yanında olan teknolojiden uzak tatil yapması gündeme gelmeye başlamıştır. Nasıl önceki devrimlerin sonucu […]

The Role of National Parks in Ecotourism-A Case of Peak District Natıonal Park

Ecotourism activities which are varied as an alternative to coastal tourism aim to achieve sustainibility and save nature. National parks which basically concentrate on saving nature and serving it to the visitors are environments for ecotourism activities. In this research, Peak District National Park was investigated to find why it has been in the foreground […]

Ekoturizm ve Eko-Gastronomi Bağlamında Yörük Kültürü ve Yörük Sofraları; Balıkesir Örneği

Turizm sektörü gelişim ve değişim içerisinde olan aktif bir endüstri sahasıdır. Bu değişimler doğrultusunda turizmde son yıllarda yeni trendler ortaya çıkmaktadır. Dünya‟da yaklaşık 30 yıldır bilinen ve daha kalıcı bir konumda olan ekoturizm; ülkemizde ise daha yeni turizm trendlerinden biri durumundadır. Sorumlu turizm olarak da tanımlanan bu kavram Dünya‟da 3S (deniz, kum ve güneş) olarak […]

İç Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Yeşil Yıldız Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma (310)

İnsanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla üretim faaliyetlerinin artırılması çevre sorunlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bununla birlikte temelinde ana kaynakların korunması, geliştirilmesi ve özellikle yenilenebilir kaynakların değerlendirilmesi yatan sürdürülebilir turizmin çevreyle uyum içerisinde olması kaçınılmaz bir gerçektir. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı İç Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren yeşil yıldızlı otel işletmelerinin uygulamakta oldukları yeşil yıldız kriterlerinin ortaya […]

Konya’da ki 4 Ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin Sürdürülebilir Turizm Algıları (311)

22 – 24, EKİM , 2018 Son yıllarda sürdürülebilirlik kavramı dünyada en çok tartışılan konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizm odaklı baktığımızda sürdürülebilirlik kavramı; turizmin kaynağı olan tarihi, doğal, kültürel ve sosyal değerlerin korunup geliştirilerek turizm çekiciliklerinin devamını sağlamayı ifade etmektedir. Sürdürülebilir turizmin gelişmesi, uzun vadede yerel değerlerin yaşatılarak ve korunarak turist tatminini artırmaya, yerel halk […]

Nüzhetiye Şelalesi’nin Ekoturizm Olanakları Açısından İncelenmesi

Turizme konu olan çekicilikler beşeri faktörler ve doğal güzellikler olarak ikiye ayrılır ve turizm faaliyetlerini yönlendiren ve turistlerin gelmesini sağlayan bu çekicilikler bölgeden bölgeye, yöreden yöreye değişiklik göstermektedir (Özgüç, 1998: 49). Doğal ortamlar içerisinde yer alan ve çekiciliği yüksek olan şelalelerin bulundukları çevrenin özellikleri, ulaşım imkanlarının kolaylığı, merkeze yakınlığı, rekreasyonel aktivitelerin yapılıp yapılmaması gibi özellikleri […]